Screenor logo

Kundregister och Integritetspolicy

1. Integritetspolicy

Om du har några frågor bekymmer relaterade till screenor.fi integritetspolicy eller databehandling, vänligen kontakta oss.

Alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande finsk lagstiftning och GDPR och i den utsträckning dataskyddslagstiftingen tillåter.

2. Registerutlåtande

Screenor kundregister

2.1. Registeransvarig

screenor.fi
info@screenor.fi

2.2. Ansvarig person/kontakt för registerärenden

Datakontrollant, info@screenor.fi

3. Registernamn

Kundregister

4. Syfte med personuppgiftsbehandling / användning av registret

Kundregistret upprätthålls i syfte att implementera, underhålla och utveckla webbplatsens verksamhet. Personuppgifter behandlas för hantering av förfrågningar och marknadsföringsärenden.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är operatörernas legitima intresse och individens samtycke.

5. Registrets innehåll

Registret innehåller bland annat följande identifieringsinformation: namn, telefonnummer och e-postadress. Dessutom innehåller registret information om det företag som personen är knuten till. Sådan information kan inkludera företagsnamn, företags-ID och adressuppgifter.

6. Lagringstid

De insamlade uppgifterna i registret bevaras endast så länge det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.

Behovet av att behålla personuppgifter bedöms vart femte år; i vart fall tas uppgifter om den registrerade bort från registret efter att kontaktförhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige har upphört, och de skyldigheter och åtgärder som är kopplade till kontaktförhållandet har slutförts.

Datakontrollanten utvärderar regelbundet behovet av att lagra information i enlighet med företagets interna riktlinjer. Dessutom vidtar den personuppgiftsansvarige alla möjliga rimliga åtgärder för att omedelbart korrigera eller radera felaktiga eller inaktuella personuppgifter i förhållande till ändamålen med behandlingen.

7. Vanliga datakällor

Registerinformation samlas rutinmässigt in från de registrerade individerna själva via telefon, online, möten eller liknande metoder. Personuppgifter kan samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor, såsom företagswebbplatser, handelsregister och andra offentliga och privata databaser.

8. Överföring av dina personuppgifter

Som huvudregel lämnas inte uppgifter från registret. Uppgifter får endast lämnas ut under vissa omständigheter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter.

9. Överföring av data utanför EU eller EES

Information överförs som huvudregel inte till andra parter. Information kan publiceras enligt överenskommelse med kunden.

Uppgifterna kan komma att överföras av datakontrollanten utanför EU eller EES. Data kommer inte att överföras till USA utan uttryckligt medgivande från de registrerade individerna.

10. Principer för registerskydd

Försiktighet och lämpliga datasäkerhetsåtgärder tillämpas vid behandlingen av registret. När registerinformation lagras på Internetservrar säkerställs deras fysiska och digitala säkerhet på ett lämpligt sätt. Datakontrollanten säkerställer att lagrad information, samt servers åtkomsträttigheter och annan kritisk information relaterad till datasäkerhet, behandlas konfidentiellt och endast hanteras av anställda som är behöriga att göra det.

11. Rätt till tillgång och borttagning

Individer har rätt att granska sina lagrade personuppgifter och begära rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill granska sina lagrade uppgifter eller begära rättelse, ska begäran skickas skriftligen till datakontrollanten.

Individer i registret har också rätt att begära radering av sina personuppgifter från registret (”rätt att bli glömd”). Begäran ska skickas skriftligen till datakontrollanten.

Den begärande personen måste kunna styrka sin identitet. Datakontrollanten svarar kunden inom den tidsram som fastställts av EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).